“De Zeeklank” Chr. Gemengd koor o.l.v. Johan Bredewout

 © de Zeeklank  secretariaat@zeeklank.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring


Christelijk gemengd koor “De Zeeklank” , verder te noemen “De Zeeklank”, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


“De Zeeklank” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


Als “De Zeeklank” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van leden van de “De Zeeklank” worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:


Voor de bovenstaande doelstelling kan “De Zeeklank” de volgende persoonsgegevens van u vragen:


Uw persoonsgegevens worden door “De Zeeklank” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat u lid bent van “De Zeeklank”

Persoonsgegevens van leden van de “De Zeeklank” kunnen verwerkt worden ten behoeve van de volgende doelstelling(en):Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “De Zeeklank” de volgende persoonsgegevens van u vragen:


Uw persoonsgegevens worden door “De Zeeklank” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van het lidmaatschap.


Persoonsgegevens van leden van “De Zeeklank” worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


Motivering: voor het koor als geheel is het van groot belang dat het door middel van recente foto’s een ‘gezicht’ heeft naar buiten, voor sponsors, donateurs, aanmelding nieuwe leden en publiek.

Het is praktisch vrijwel niet haalbaar om per koorgelegenheid van ieder individueel koorlid schriftelijke toestemming voor het maken van foto’s te verkrijgen. Omdat het groepsfoto’s betreft, weegt het collectieve belang van het koor om regelmatig deze foto’s te kunnen maken en te gebruiken hierbij zwaarder dan het individuele privacybelang van een koorlid. Een individueel koorlid heeft altijd recht op het maken van bezwaar.


Uw persoonsgegevens worden door “De Zeeklank” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van het lidmaatschap.


Verwerking van persoonsgegevens in nieuwsbrieven

Persoonsgegevens, vermeld in nieuwsbrieven, worden door “De Zeeklank” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “De Zeeklank” de volgende persoonsgegevens van u vragen:


Uw persoonsgegevens worden door “De Zeeklank” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van het lidmaatschap.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn
De Zeeklank” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met:


Contactgegevens

Christelijk Gemengd Koor “De Zeeklank”

p/a mevr. A. Morgans

Weg van Twee Nijenhuizen 14

8325 PD  Vollenhove

E - secretariaat@zeeklank.nl
Tel.: 06-53579199